DISCLAIMER

 De gegevens op deze website zijn uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Aan deze gegevens kunnen op generlei wijze rechten worden ontleend. Rust in je Lijf is niet aansprakelijk voor enige schade welke zou kunnen voortvloeien uit onjuistheid en/of onvolledigheid van de gegevens op deze website. Dit is ook van toepassing op verstrekte informatie c.q. gegeven adviezen.

De gebruiker mag de inhoud van deze site slechts voor eigen gebruik raadplegen en gebruiken. Het is de gebruiker niet toegestaan om informatie verkregen uit deze site uit eigen naam openbaar te maken, te verveelvoudigen of te verkopen in welke vorm dan ook.